Mededeling nr. van 8 mei 2012

Vandaag, 8 mei, is het precies 67 jaar geleden dat in 1945 de Duitse Weermacht en de Waffen-SS na de dood van de Führer de jarenlange offervolle en schier bovenmenselijk zware afweerstrijd voor het behoud van Europa moesten staken tegen de overmacht in het oosten van de bolsjewistische Aziatische horden van massamoordenaar Josef Stalin die moordend, verkrachtend en plunderend door het oosten van Europa trokken, en in het westen tegen de voor een groot deel uit cultuurvandalen be-staande terreurlegers van de plutocratieën onder leiding van de naar de wereldheerschappij strevende oorlogsmisdadiger Roosevelt die bewust de Tweede Wereldoorlog uitlokte, en de imperialist en oorlogsmisdadiger Churchill die beiden met terreurbombardementen half Europa in puin deden verande-ren en een genadeloze slachting aanrichtten onder weerloze ouden van dagen, vrouwen en kinderen waaronder velen die zij zogenaamd kwamen bevrijden.

De onmiddellijke gevolgen waren:

De grote droom van een Groot Germaans Rijk als arbeids-, strijd- en lotsgemeenschap van Noren, Zweden, Denen, Duitsers, Nederlanders en Vlamingen spatte uiteen als een zeepbel.

De schepping van de Führer uit het jaar 1938, Grootduitsland, de vereniging van Oostenrijk met het Duitse Rijk, hetgeen de vervulling was van een meer dan honderdjarige droom van alle nationaal voe-lende Duitsers, werd vernietigd en daarmee het hart van Europa.

Europa verloor tot haar onnoemelijke schade, zonder dat zijn leiders dat in het begin beseften, zijn overheersende positie in de wereld.

Op deze gedenkwaardige dag in de geschiedenis van ons werelddeel, 8 mei, wordt deze website geo-pend die geheel en al in dienst zal staan van het bevrijdend volksnationalisme, zoals dat in de Neder-landse Volks-Unie in de jaren zeventig gestalte heeft gevonden, in een desperate poging mee te hel-pen het tij nog ter elfder ure te keren en het behoud van met name de Noordwest-Europese volkeren zeker te stellen.

De website valt in vier delen uiteen:

I.Mededelingen

II. Algemeen

Stukken die op het rechts-radicalisme in het algemeen en het bevrijdend volksnationalisme in het bijzonder betrekking hebben of daarvoor van betekenis zijn.

Achtereenvolgens zullen in dit deel om te beginnen de volgende stukken worden gepubliceerd met een tussenpoos van een of twee dagen:

1. Het politieke schijnproces in Vlaanderen tegen Stefan Wijkamp en Joop Glimmerveen (ruim 4 pagina’s).

2. Het proces tegen Jan Teijn en twee medebestuurders van de voormalige Nationale Alliantie (ruim 4 pagina’s).

3. De verstoorde bijeenkomst van het NSF in Eexterveenschekanaal (5 pagina’s) .

4. De verstoorde barbecue van het NSF in de voormalige gemeente Scheemda (ruim 5 pagina’s).

5. Joop Glimmerveen: 80 jaar: Veldheer zonder leger (18 pagina’s).

6. Obama en de kunst der welsprekendheid (ruim 4 pagina’s).

7. Socioloog Anton Zijderveld en het populisme (bijna 1 pagina).

8. Demjanjuk en Gunnik – Een vergelijking in justitieel opzicht (ruim 6 pagina’s).

9. De absurde vervolging van de oud-Oostfrontstrijders Boere en Siert Bruins (bijna 2 pagina’s).

10. Bisschop Williams en de holocaust (ruim 1 pagina).

11. Rutte en de holocaust gezien in het licht van het onbeperkte recht op vrijheid van menings-uiting en de noodzaak van vrij wetenschappelijk onderzoek (ruim 5 pagina’s).

Daarna zal direct worden gereageerd op nieuwe gebeurtenissen of ontwikkelingen die op onze we-reldbeschouwing betrekking hebben of daarvoor van betekenis zijn.

III. De afrekening met Constant Kusters

In dit deel worden binnen enkele dagen een drietal artikelen gepubliceerd met de volgende titels:

1. Het proces van Jan Teijn tegen Constant Kusters wegens smaad (bijna 3 pagina’s).

2.De “autobiografie” van Kusters (60pagina’s).

Een bespreking van de zogenaamde autobiografie van Kusters, een dun vod in de vorm van een blad en waarvan de inhoud voor een groot deel bestaat uit plagiaat, aangevuld met de bekende prietpraat van de zelfbenoemde huidige Groot Germaanse Leider, wiens rijk inmiddels uitgebreid is van een drie- tot een vijfkamerflat. Zijn Groot Germaanse Rijk heeft zich dus in ieder geval substantieel uitgebreid en ook het aantal inwoners is van een naar zes gestegen.

3. Definitieve ontmaskering van Constant Kusters als geboren patologische leugenaar en laag-hartige roddelaar aan de hand van de onweerlegbare bewijzen die hij zelf heeft geleverd / De weerlegging van zijn leugen- en lasterschrift “Joop Glimmerveen onder het politieke fileermes. Het portret van een oude gemene leugenaar.” (53 pagina’s)

Een bespreking van zijn voddige leugenschrift “Joop Glimmerveen onder het politieke fileermes. Het portret van een oude gemene leugenaar” – volgens ingewijden opgesteld met behulp van zijn bloedsbroeder Bos – waarin met bewijzen wordt aangetoond, dat Kusters een ordinaire laffe patser en een uitermate domme leugenaar is. Het bevat ook enkele algemene opmerkingen over Kusters en zijn maat Bos die door de karakterloze zwamneus Kusters enkele jaren geleden als het ware van de ene dag op de andere werd omgetoverd van een BVD-agent tot een overtuigde nationaal-socialist.

In een wat later stadium zal nog worden gepubliceerd:

4. …… (nog niet voltooid).

De bespreking van de zogenaamde autobiografie van Kusters en de weerlegging van zijn leugen- en lasterschrift over mij zijn zeer lang uitgevallen.en tellen respectievelijk 60 pagina’s met ruim 49.000 woorden en 53 pagina’s met ruim 41.000 woorden tekst en hebben dus beide de omvang van een be-hoorlijke brochure. Verschillende mensen hebben mij gezegd, dat dergelijke lange teksten niet meer worden gelezen en mogelijk is dat zo. Maar als het zo is, maakt dat voor mij geen verschil. Ik vind het voor het rechts-radicalisme en in het tweede geval ook voor mij zelf van belang, dat zijn leugens en lasterpraat niet alleen aan de kaak worden gesteld, maar voor de geschiedenis van het rechts-radica-lisme worden vastgelegd. Hetzelfde werd overigens gezegd over wat langere redevoeringen waar ook niet meer naar geluisterd zou worden in het tijdperk van de oneliners. Ik hoor het nota bene de chef- commentator van CNN nog zeggen na afloop van de toen beroemde en nu beruchte redevoering van Obama over hope, future en yes we can die ongeveer drie kwartier duurde en waarnaar de mensen, ook ik, ademloos zaten te luisteren en totaal vergaten dat het een neger was die bovendien de teksten van anderen stond op te lezen en geen idee had waarover hij sprak. Deze chef-commentator zei direct na afloop van de rede: Daar luisterde niemand naar. Het was veel en veel te lang. Achteraf bleek dus, dat de rede was ingeslagen als een bom en dat de mensen schoon genoeg hadden van de nietszeg-gende oneliners die nooit tot de oplossing van wat voor probleem dan ook kunnen leiden en slechts volksmisleiding van de meest miserabele soort betekenen. Achetraf bleek overigens wel, dat Obama een fake is en dat van hope, future en yes we can voorspelbaar niets terecht is gekomen. Zie ook op deze website onder Algemeen het artikel Obama en de kunst der welsprekendheid.

En wat voor redevoeringen geldt, geldt mogelijk ook voor lange geschreven teksten. Per slot van reke-ning blijkt uit de boekenbijlage van NRC Handelsblad dat er nog steeds boeken worden uitgegeven die vijfhonderd en zelfs duizend of zelfs meer pagina’ tellen, hetgeen wil zeggen, dat zij tussen de 225.000 en 450.000 woorden tellen, bij voorbeeld over de in onze kringen niet geheel onbekende Reichspropagandaleiter der NSDAP Reichsleiter Dr. Joseph Goebbels en de door de Führer als verra-der afgezette Reichsführer-v Heinrich Himmler, hetgeen nog iets anders is dan tussen de 40.000 en 50.000 woorden van de twee stukken over Kusters. Het is daarbij bovendien zo, dat je net als bij een boek, ook op internet teksten in gedeeltes kunt lezen. Maar of dit al dan niet gebeurt, doet verder niet ter zake. Het is goed om een en ander vast te leggen met het oog op geschiedschrijving in de toe-komst. Ik ben ervan overtuigd dat over mogelijk pas vijftig jaar een onderzoeker aandacht zal wijden aan de opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks-Unie als zijnde de eerste partij die daadwer-kelijk in Nederland de strijd aanbond om de zogenaamde multiculturele samenleving die groot onheil brengt over ons eigen Nederlandse volk en uiteindelijk tot de ondergang van dat volk zal leiden, te vernietigen. Een multiculturele “samenleving” waavan de scheppers nota bene een paar jaar geleden zelf constateerden dat dat door hen geschapen wangedrocht een totale mislukking is, maar nu de eer-ste schrik weg is en de blanke Nederlanders weer in slaap zijn gesust door het optreden van een po-pulistische partij en wat nietszeggende maatregelen van de oude gevestigde partijen en hun aandacht op iets anders is gevestigd, gaan ze weer gewoon door met de bevordering en uitbreiding van die “samenleving”. Het is mede met het oog op die toekomstige geschiedschrijving derhalve gewenst, een en ander goed vast te leggen, vandaar ook dat naar aanleiding van het veertigjarige bestaan van de Nederlandse Volks-Unie op deze website ook veel aandacht zal worden gewijd aan de geschiedenis van de NVU en aan de rol die een aantal voor het volksnationalisme belangrijke personen daarin heb-ben gespeeld. Die geschiedenis eindigt overigens in het jaar 2000, daarna is er van een politieke strijdbeweging geen sprake meer, maar van een wandelclub en dat heeft niets met politiek te maken, maar alleen met de zelfbevrediging van een nietswaardige charlatan. Nog nooit heeft in de geschiede-nis een wandelclub een omwenteling op politiek gebied tot stand gebracht en dat zal ook in de toe-komst nooit gebeuren. Hoogstens krijg je er wat gespierdere kuiten van. In samenhang hiermee is het van betekenis, dat na bijna zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog binnenkort dan eindelijk een boek verschijnt over v-Standaardleider Hendrik Feldmeyer, de eerste Voorman van de Germaansche v in Nederland. Een negatief boek uiteraard – maar toch -, want het gaat volgens een op het boek gebaseerd artikel in het Historisch Nieuwsblad over de foutste Nederlander aller tijden in plaats van wat juister zou zijn, over een van de beste Nederlanders aller tijden, maar de positieve boeken komen ongetwijfeld nog! Over de notoire viezerik en non-valeur Pim Fortuijn zijn eveneens twee boeken verschenen waarvan een onder meer van de hand van, hoe kan het anders, Joost Eerd-mans waarvan eens is gezegd, dat hij als interviewer beter tegenover een spiegel kan gaan zitten, zo-dat hij zich zelf kan interviewen. Het boekt telt 152 pagina’s en het andere boek 208 pagina’s en dat is heel wat minder dan de boeken over Reichsleiter Goebbels en de afgezette Reichsführer SS Himmler en het zal wel bij deze twee boeken over een waardeloze figuur blijven. In iedergeval hopen we dat vurig.

Intussen heeft Kusters weliswaar zijn leugen- en lasterschrift over mij wel van de website van de Nederlandse Volks-Unie afgehaald, maar het geschrift met al zijn verdachtmakingen staat elders nog steeds op internet en alles wat daarop staat, blijft er nu eenmaal op staan, hetgeen al heel veel personen tot hun schade en schande hebben ondervonden. Daarom alleen al is het voor mij noodza-kelijk dat geschrift van hem met de juiste middelen te weerleggen en te ontzenuwen.

En nu wat de lengte van de twee stukken mijnerzijds betreft, het volgende:

Normaal is het zo, dat als je een boek of artikel bespreekt, je veel minder tekst nodig hebt dan het ge-schrift dat wordt besproken.

Bij normale schrijvers heb je te maken met argumenten of met schijnargumenten en die argumenten moet je dan weerleggen of vervangen door een sterker argument en de schijnargumenten moet je ont-zenuwen. Dat verlangt soms enig of zelfs veel intensief denkwerk, maar verder is het zo, dat als een argument of schijnargument bij voorbeeld 500 woorden telt, je dan om het te weerleggen of te ont-zenuwen je eveneeens ongeveer 500 woorden nodig hebt.

En daarbij is het dan ook nog zo, dat die mensen uiteraard heel wat beter beslagen ten ijs komen dan Kusters, zodat aan grote gedeeltes van hun betoog geen aandacht behoeft te worden gewijd. Een be-spreking mijnerzijds van het boek De Nederlandse Volks-Unie / Portret van een racistischesplin-terpartij van Carolien Bouw, Jaap van Donselaar en Carien Nelissen uit 1981 en in dat boek opge-nomen onder de titel Commentaar van de Nederlandse Volks-Unie telt bijna vier pagina’s en de tekst in het boek bedraagt 116 pagina’s. Dat wil zegen: de bespreking bedraagt nog geen vier procent van de tekst van het boek. De bespreking zou ik ooorspronkleijk samen met Mr. Zoetmulder schrijven, maar die heeft het aan mij overgelaten waarna ik de tekst na voltooiing aan hem heb laten lezen voor eventuele aan- of opmerkingen zijnerzijds, maar hij was het volledig met de tekst eens. Ons werden vier pagina’s toegestaan, maar als gevolg van een kleiner lettertype in het boek werden er dat iets minder dan vier. In het commentaar werd in de eerste alinea geconstateerd, dat voor een doeltreffend commentaar op de inhoud minstens tien pagina’s nodig zouden zijn geweest, maar zelfs als wij vijfen-twintig pagina’s nodig zouden hebben gehad, zou dat toch minder zijn geweest dan 22 procent van de tekst van het boek. Dat wij meer pagina’s dan vier hadden gewild, komt vooral door een betoog in het boek over rassen die eigenlijk volgens de drie schrijvers bijna niet van elkaar zijn te onderscheiden en daarom voor het dagelijkse leven geen betekenis hebben. En om aan te tonen dat rassen wel degelijk bestaan en voor de practijk van het dagelijkse leven juist heel veel en zelfs doorslaggevende beteke-nis hebben, heb je echt heel wat meer woorden nodig dan vijftig of honderd! Bovendien raakt dit on-derwerp de diepste kern van onze wereldbeschouwing!

Deze bespreking en een nog niet gepubliceerde bespreking van een meer recent boek (proefschrift) over het rechts-radicalisme van Dr. Linden zullen binnenkort eveneens op deze website worden gepu-bliceerd. Het boek van Dr. Linden telt ruw geschat mijnerzijds ongeveer 135.000 woorden en mijn uit-voerige bespreking 21.650 woorden oftewel 16 procent van de tekst in het boek.

Bij Kusters die maar wat afzwamt, is het helaas zo, dat door de warhoofdigheid van zijn betoog, de leugens en de nonsens die hij vertelt, en de chaos van zijn gedachtenwereld, je eigenlijk de gehele tekst moet bespreken, hetgeen uitgesloten is, maar zelfs als je je tot het meest noodzakelijke beperkt moet je vele malen meer tekst weerleggen of becommentariëren dan bij mensen die wel behoorlijk Nederlands schrijven en hum gedachten logisch kunnen ordenen en bij hetgeen je dan bespreekt, heb je niet bij iedere 500 woorden eveneens ongeveer 500 woorden nodig, zoals bij andere tegenstanders, maar vele malen meer woorden om zijn ongelijk aan te tonen en zijn leugens en drogredeneringen te ontmaskeren.

Naar een ruwe schatting denk ik dat de tekst van zijn autobiografie ongeveer 35.000 woorden be-draagt, zodat 140 procent van zijn woorden nodig waren om ze te weerleggen. Aangezien echter on-geveer een kwart van zijn pagina’s als zijnde plagiaat enzovoorts niet voor een bespreking in aan-merking kwamen, waren in feite ongeveer 180 procent woorden nodig om een en ander te weerleg-gen.

Het aantal woorden van zijn aanval op mij bedraagt ongevever 3000 woorden, zodat ik om een en ander te weerleggen dertien keer zoveel woorden nodig had, dat wil zeggen 1300 à 1400 procent!!

IV. De Nederlandse Volks-Unie vanaf haar oprichting in 1971 tot 2000, toen zij de politieke draagster was van de wereldbeschouwing van het bevrijdend volksnationalisme en als politie-ke strijd- en propagandabeweging fungeerde en niet als een futloze door consensus verlamde zaterdagmiddagwandelclub van een de laatste tijd in aantal gestaag afnemend stelletje hobby-isten onder leiding van een met een psychiatrisch verleden belaste halve gare die in de media terecht werd afgeschilderd als de volksidioot uit Arnhem.

Dit deel bestaat voorlopig uit de onderdelen Geschiedenis, Artikelen e.d., Besprekingen van boe-kenover de Nederlandse Volks-Unie of waarin zij voorkomt, Redevoeringen, Strooibiljetten, Stickers, Vervolgingdoor overheid, werkgevers en ”democratische” politieke partijen en actie-groepen, en Personen die een belangrijke rol hebben gespeeeld in de NVU. Dat zijn onder meer in alfabetische volgorde Gerard Beemsterboer, Karel Blok, Anton Corandewal, Willem Ettema, Joop Glimmerveen, Yge Graman, Joop Hagenbeek, Dr.Los, Henk van Oosterhout, Bernard Postma, Dr. Roeland Raes, Peter Veldheer, Klaas Verhoeven, Mr. Welfort en Mr. Zoetmulder.

Het schema van de onderdelen II, III, en IV zal reeds op de internet pagina worden afgedrukt waarbij overal waar nog een tekst moet worden vermeld een ? wordt geplaatst. Gezien de omvangrijkheid van de geschiedenis van de Nederlandse Volks-Unie zal voltooiing geruime tijd vergen, ook in verband met het noodzakelijke speurwerk in de archieven van en over de NVU.

Reacties op geplaatste stukken zijn mogelijk, maar wel via mijn e-mail adres post@joopglimmerveen.com zodat ik kan selec-teren welke reacties ik wel en welke ik niet op de website afdruk. Degenen die reageren doen dat zoals de gewoonte is op rechts-radicale sites met allerlei somtijds zeer imponerende schuilnamen, maar die de dragers of draagsters wel vrijwaren voor vervolging van justitie, hetgeen de leden van de leiding van de voormalige Nationale Actie hebben ondervonden, toen zij werden vervolgd en veroordeeld voor teksten die zij zelf niet hadden geschreven. Zelf heb ik onder mijn eigen naam nooit een blad voor mijn mond genomen bij de bestrijding van de als democratie vermomde dictatuur die in Nederland heerst met haar zogenaamde gegarandeerde recht op vrije meningsuiting maar dat niet geldt voor haar echte tegenstanders. Zelf op intussen vergevorderde leeftijd ben ik, zo nodig, nog steeds bereid voor eigen uitlatingen in de gevangenis te gaan zitten, maar beslist niet voor uitlatingen van anonieme medestrijders.of degenen die kritiek leveren. Vandaar deze procedure.

Joop Glimmerveen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>